مقالاتاکسیدانها و نقش آنها

اکسیدانها و نقش آنها

اکسیدانها فعال‌کننده رنگ و روشن‌کننده هستند و تا زمانی که با رنگ‌ها مخلوط نشوند هیچ تأثیر شیمیایی از لحاظ تغییر رنگ بجای نخواهند گذاشت و در گپ اکسیدانها از 10 درصد تا 40 درصد شروع می‌شوند.

 10 حجمی: 3 %
 20 حجمی: 6 %
30 حجمی: 9 %
40 حجمی: 12 %

 درصد استفاده از اکسیدان با رنگ بستگی به شرکت سازنده دارد و در گپ 1 به 1 می‌باشد یک رنگ و یک اکسیدان
 اکسیدان 10 حجمی یا 3% دارای یک درجه روشن کنندگی که برای پوشش موهای سفید است
 اکسیدان 20 حجمی یا 6% دارای 2 درجه روشن‌کنندگی که برای اعداد 1 تا 5 قبل از ممیز می‌باشد
 اکسیدان 30 حجمی یا 9% دارای 3 درجه روشن‌کنندگی که برای اعداد 5 تا 8 قبل از ممیز می‌باشد
 اکسیدان 40 حجمی 12% دارای 4 درجه روشن‌کنندگی که برای اعداد 8 تا 11 و 12 می‌باشد
2,158تعداد نمایش:
1396/04/13تاریخ: